REGULAMIN KONKURSU „Lemogram”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanikę, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Lemogram” (zwanym dalej „Konkursem”). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej lemogra.pl.
 2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakusa 11, 30-535 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000298194, NIP 676-21-79-319, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Organizator działa na zlecenie Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019271, REGON 010360920, NIP 526-00-15-900, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, (zwana dalej „Firmą”).
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

§ 2 CEL I FINANSOWANIE KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych Firmy.
 2. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu, w szczególności na dedykowanej stronie internetowej lemogram.pl (zwanej dalej „Stroną Konkursową”).

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w czasie trwania Konkursu określonym w § 4 spełnią warunki i wykonają zadanie konkursowe szczegółowo określone w niniejszym Regulaminie. W dalszej części Regulaminu osoby te zwane będą, „Uczestnikami Konkursu”.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, Firmy, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające w wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.

§ 4 CZAS I MIEJSCE KONKURSU

 1. 1. Konkurs odbywa się w dniach i godzinach:
  1. 12 września 2021 r. od godziny 13:00 do 20:00
  2. 13 września 2021 r. od godziny 10:00 20:00
  3. 14 września 2021 r. od godziny 09:00 do 20:00
  a więc podczas Festiwalu Bomba Megabitowa (dalej „Festiwal”)., który odbywa się w Centrum Kongresowym ICE Kraków (dalej „ICE Kraków”).
 2. 2. W konkursie można wziąć udział za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej lemogram.pl po zeskanowaniu kodu QR, który udostępniony będzie uczestnikom Konkursu na stanowisku Firmy podczas Festiwalu odbywającego się w ICE Kraków.

§ 5 MECHANIZM KONKURSU

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  1. osobista obecność Uczestnika Konkursu na Festiwalu w ICE Kraków w czasie trwania Konkursu,
  2. posiadanie smartfona z oprogramowaniem Android 10 lub iOS 14, a także z dostępem do internetu,
  3. zeskanowanie kodu QR który będzie dostępny na stanowisku Firmy znajdującym się na Festiwalu Bomba megabitowa w ICE Kraków,
  4. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
  5. zarejestrowanie się do udziału w Konkursie na Stronie Konkursu,
  6. wzięcie udziału w Konkursie na Stronie Konkursu,
  7. wykonanie zadania konkursowego.
 2. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko pięć raz.
 3. Organizator będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń do udziału w Konkursie pod kątem spełnienia warunków opisanych w Regulaminie i przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6 ZADANIA KONKURSOWE

 1. Do wykonania w Konkursie jest jedno zadanie konkursowe. Polega ono na utworzeniu przez Uczestnika Konkursu własnego neologizmu (nowego słowa), stworzonego w oparciu o dwa wybrane słowa (dalej „Bazowa Para Słów”). Uczestnik Konkursu może dokonać wyboru Bazowej Pary Słów, z kolejnych propozycji udostępnionych przez Organizatora.
 2. Utworzony neologizm (nowe słowo) Uczestnik Konkursu powinien wpisać na Stronie Konkursu wraz z krótkim opisem zawierającym wyjaśnienie znaczenia utworzonego neologizmu.
 3. Zadanie konkursowe powinno:
  1. być wykonane przez Uczestnika Konkursu w czasie trwania Konkursu przy użyciu formularza dostępnego na Stronie Konkursu,
  2. każdorazowo stanowić oryginalny i autorski utwór:
  3. opis znaczenia utworzonego neologizmu nie powinien być dłuższy niż 350 znaków
  4. być neutralne obyczajowo, a także nie naruszać przepisów prawa ani powszechnie obowiązujących w społeczeństwie zasad, w szczególności nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
 4. W Konkursie zgłaszane jako zadania konkursowe mogą być utwory słowne, których autorem jest Uczestnik Konkursu oraz do których przysługują mu majątkowe prawa autorskie.
 5. Zamieszczone przez Uczestnika Konkursu treści, które nie będą spełniać wymogów określonych w § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu, zostaną usunięte i nie wezmą udziału w Konkursie.

§ 7 NAGRODY

 1. Organizator przewiduje następujące nagrody (dalej jako „Nagrody”):
  28 sztuk abonamentu – miesięcznego dostępu do empik go. Wartość każdej nagrody to 39,99 zł.
 2. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inna nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nadto Zwycięzcy Konkursu należna jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej kwoty 39,99 zł w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 8 KOMISJA, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja, w skład której wejdą 3 niezależni przedstawiciele Organizatora, Firmy lub osoby przez nich wskazane.
 2. Komisja Konkursowa wybierze 28 zwycięskich prac konkursowych wykonanych przez Uczestników Konkursu jako realizacje zadania konkursowego. Wybór kolejnych Zwycięzców Konkursu ogłaszany będzie w każdą pełną godzinę trwania Konkursu (jeden zwycięzca ogłaszany w każdej pełnej godzinie trwania Konkursu).
 3. W podejmowaniu decyzji Komisja będzie się kierowała kryterium jakościowym. W ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki, jak kreatywność prac, inwencja twórcza czy oryginalność.
 4. W przypadku, gdy po weryfikacji okaże się, że Uczestnik Konkursu typowany do zwycięstwa nie spełnił wymogów opisanych w Regulaminie, nagroda wydana zostanie Uczestnikowi Konkursu, który spełnił ww. wymogi, a wykonana przez niego praca stanowiąca realizację zadania konkursowego została uznana za kolejną najciekawszą realizację zadania konkursowego.
 5. Nagrody wydawane będą zwycięzcą w formie elektronicznej, poprzez przesłanie kodu miesięcznego dostępu do empik go, na adres mailowy Uczestnika Konkursu podany przy zgłoszeniu do udziału w Konkursie.
 6. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom Konkursu z uwzględnieniem właściwych przepisów podatkowych, w szczególności Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych zostanie potrącony z pieniężnej części nagrody przed wydaniem nagród zwycięzcom. Zwycięzcy zobowiązani są do przekazania Organizatorowi wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia podatku w związku z otrzymaniem nagrody i sporządzenia stosownej deklaracji podatkowej.

§ 9 PRAWO DO DYSPOZYCJI ZADANIAMI KONKURSOWYMI

 1. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz Firmie z chwilą zgłoszenia zadania konkursowego (dalej także jako „Utwór”), niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Utworu, w czasie trwania Konkursu.
 2. Korzystanie z Utworu polegać będzie na publicznym wyświetlaniu na ekranie (ścianie) stoiska Firmy znajdującego się w ICE Kraków podczas Festiwalu, prac konkursowych Uczestników Konkursu.

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy przesyłać na adres e-mail: _office@s4.pl.
 3. Reklamacje można składać zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, nie później jednak niż 30 dni od daty jego zakończenia.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres e-mailowy, z którego dokonano zgłoszenia, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis.
 5. Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 21 dni od daty ich wpływu.
 7. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie załatwienia sprawy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mailowy.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Firma:
  2. Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019271, REGON 010360920, NIP 526-00-15-900, o kapitale zakładowym 50.000 PLN Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w tym, w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 2. 3. Informacje o celach, zakresie, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osób których dane osobowe dotyczą zawiera Polityka Prywatności.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, RODO oraz innych ustaw.
 3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.