POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU „WWW.LEMOGRAM.PL”

Ochrona prywatności osób korzystających z serwisu www.lemogram.pl jest dla nas kluczowa, stąd, dokładamy starań by taką prywatność zapewnić.

Dla jasnego i rzetelnego przedstawienia zasad przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z naszych usług stworzyliśmy niniejszy dokument, który nazywamy Polityką Prywatności. Odnajdziesz w nim zarówno prawa, które ci przysługują, jak i nasze obowiązki, które przestrzegamy by zagwarantować, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem.

I. DEFINICJE

By było jasne o czym mówimy, postanowiliśmy zdefiniować używane przez nas pojęcia:

To Accenture jest również administratorem danych osobowych.
Cookiesto niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis – serwis internetowy www.lemogram.pl należący do Accenture, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs „Lemogram”
Konkurs – Konkurs „Lemogram” który przeprowadzany jest za pośrednictwem Serwisu.
Użytkownik – Uczestnik Konkursu, który bierze udział Konkursie.
Ty, Twój – Użytkownik

II. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest:

Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019271, REGON 010360920, NIP 526-00-15-900, o kapitale zakładowym 50.000 PLN.

III. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej opisaliśmy możliwe formy pozyskiwania danych osobowych w Serwisie:

 1. Informacje podawane są przez Użytkowników dobrowolnie w związku z udziałem w Konkursie.
 2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Serwisu to informacje pobierane przez Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej obejmujące dane: żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, data i godzina żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu i rodzaj systemu operacyjnego), typ i język przeglądarki, dane o adresie IP z którego następuje połączenie. Zebrane informacje nie są wykorzystywane w takiej formie, która umożliwiałaby ich bezpośrednie powiązanie z danymi osobowymi Gości i Użytkowników.

IV. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

 1. Podstawowymi danymi przetwarzanymi przez Accenture są dane osobowe Użytkowników podane w formularzu wypełnianym przy zgłoszeniu do udziału w Konkursie. Są to następujące dane: imię, nazwisko, e-mail.
 2. Powyższe dane są niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Nadto możemy przetwarzać dane statystyczne, które wskazaliśmy w pkt III ust. 2 powyżej.

V. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy dane osobowe na podstawie kilku przesłanek, które opisaliśmy poniżej wraz z krótkim uzasadnieniem:

 1. W celu umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie przetwarzać podane przez ciebie dane osobowe podczas rejestracji. Wówczas podstawą prawną jest Nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 2. W celu umożliwienia rozpatrywania ew. reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji. Wówczas podstawą prawną jest Nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na poprawie funkcjonalności oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami opartych na rzetelności i lojalności.

VI. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem Accenture w zakresie zbierania danych osobowych jest umożliwienie obsługi Użytkowników w związku z udziałem w Konkursie, umożliwienie kontaktu z Użytkownikami w zakresie informacji o wygranej w Konkursie, czy też obsługa ewentualnych reklamacji.

VII. RETENCJA – CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.
W szczególności będą to:

 1. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres przez okres realizacji Konkursu,
 2. Po zakończeniu Konkursu, będziemy uprawnieni do ich przechowywania jeszcze przez okres 3 lat od realizacji zakończenia Konkursu dla celów rozpatrywania ewentualnych skarg oraz roszczeń związanych z udziałem w Konkursie.
 3. W przypadku gdy z udziałem w Konkursiei wiąże się konieczność wykonania obowiązków prawno-skarbowych, niezbędne dane przetwarzane będą przez okres wymagany prawem (najczęściej 5 lat od daty realizacji obowiązku prawno-skarbowego).
 4. Nadto, dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Te ustawienia możesz zmienić w Twojej przeglądarce.

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym partnerom biznesowym, aby mogli oni świadczyć na naszą rzecz usługi, które są zgodne z warunkami niniejszej Polityki Prywatności (np. zarządzanie bazami danych, wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail oraz przeprowadzanie działań w naszym imieniu). Nasi partnerzy zostali zobowiązani do ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności na podstawie umów powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

Możemy udostępniać Twoje dane podmiotom zewnętrznym, takim jak doradcy prawni czy księgowi oraz organy wymiaru sprawiedliwości w związku z powstaniem, skorzystaniem lub obroną roszczeń prawnych, w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych, lub w celu udzielenia odpowiedzi na zgodne z prawem żądania w ramach procesów prawnych, w celu ochrony naszych praw i własności oraz praw i własności naszych przedstawicieli, klientów i innych, w tym do egzekwowania naszych umów, wykonania wyroków sądowych, wezwań lub innych monitów związanych z procesami prawnymi.

Jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do udostępnienia danych osobowych na żądanie upoważnionych do tego organów rządowych lub ścigania.

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszystkie czynności realizowane w naszym Serwisie są objęte technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowanie czy testy bezpieczeństwa. Proces szyfrowania koduje informacje zawarte w Twojej przeglądarce tak aby były możliwe do odczytania tylko przez serwery Accenture i nikogo więcej.
Ponieważ technicznie nie można gwarantować, że każda transmisja danych w Internecie jest całkowicie bezpieczna, mimo dokładania przez nas wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, Accenture nie może zapewnić ani w inny sposób zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Ciebie za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Więcej informacji o dobrych praktykach, porady i pomocne materiały dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w części poświęconej bezpieczeństwu w sieci.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/h2>

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Wykorzystywane przez nas serwery znajdują się w Polsce. Nasi partnerzy posiadają swoje siedziby na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XI. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje ci szereg praw, których realizację zobowiązani jesteśmy zapewnić.

Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie nam swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy: dataprivacyofficer@accenture.com.

Pamiętaj, masz prawo do:

 1. dostępu do Twoich danych
  Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  Podstawa prawna: art. 15 RODO
 2. żądania sprostowania Twoich danych
  Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
  Podstawa prawna: art. 16 RODO
 3. żądania usunięcia danych
  Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
  4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
  Podstawa prawna: art. 17 RODO
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  1. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
  Podstawa prawna: art. 18 RODO
 5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.
  Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
  Podstawa prawna: art. 21 RODO
 6. Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  Podstawa prawna: art. 20 RODO
 7. wniesienia skargi do organu nadzoru
  Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podstawa prawna: art. 77 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

XII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. 1Podążając za rozwojem technologii oraz zmianami w przepisach prawa, dostosowujemy do nich Politykę Prywatności, zmieniając lub uzupełniając zawarte w niej postanowienia stosownie do potrzeb.
 2. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 3. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz przepisami prawa.